بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 130
کل بازدیدها: 1880345 سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات

سوالات دکتری آزاد - 40222 - مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد - مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر سال 94 30,000 ریال --- 725KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50222-باغبانی-سبزی کاری

1 سوالات دکتری آزاد-50222-باغبانی-سبزی کاری سال 89 30,000 ریال --- 975KB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-باغبانی-سبزی کاری سال 90 30,000 ریال --- 415KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-باغبانی-سبزی کاری سال 94 30,000 ریال --- 952KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50218-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

 

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 81 30,000 ریال --- 632KB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 82 30,000 ریال --- 659KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 83 30,000 ریال --- 632KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 84 30,000 ریال --- 688KB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 85 30,000 ریال --- 881KB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 86 30,000 ریال --- 738KB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 87 30,000 ریال --- 875KB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 88 30,000 ریال --- 697KB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 89 30,000 ریال --- 511KB
10 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 90 30,000 ریال --- 282KB
11 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک سال 94 30,000 ریال --- 760KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50217-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک

1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 81 30,000 ریال --- 631KB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 82 30,000 ریال --- 662KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 83 30,000 ریال --- 634KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 84 30,000 ریال --- 695KB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 85 30,000 ریال --- 883KB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 86 30,000 ریال --- 739KB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 87 30,000 ریال --- 597KB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 88 30,000 ریال --- 691KB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 89 30,000 ریال --- 580KB
10 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 90 30,000 ریال --- 308KB
11 دفترچه سوالات دکتری آزاد-خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک سال 94 30,000 ریال --- 693KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50205-اقتصاد کشاورزی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 81 30,000 ریال --- 531KB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 82 30,000 ریال --- 462KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 83 30,000 ریال --- 513KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 84 30,000 ریال --- 503KB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 85 30,000 ریال --- 449KB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 86 30,000 ریال --- 605KB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 87 30,000 ریال --- 491KB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 88 30,000 ریال --- 525KB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 89 30,000 ریال --- 512KB
10 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی سال 90 30,000 ریال --- 291KB
11 دفترچه سوالات دکتری آزاد-اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی سال 94 30,000 ریال --- 1020KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 41106-مهندسی هوافضا

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 82 30,000 ریال --- 1.7MB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 83 30,000 ریال --- 1.46MB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 84 30,000 ریال --- 777KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 85 30,000 ریال --- 520KB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 86 30,000 ریال --- 1.81MB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 87 30,000 ریال --- 1.18MB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 88 30,000 ریال --- 1.34MB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 90 30,000 ریال --- 474KB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مهندسی هوافضا سال 94 30,000 ریال --- 1.72MB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 30604 - فیزیک دریا

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات دکتری آزاد - فیزیک دریا سال 83 30,000 ریال --- 858KB
2 سوالات دکتری آزاد - فیزیک دریا سال 84 30,000 ریال --- 583KB
3 سوالات دکتری آزاد - فیزیک دریا سال 85 30,000 ریال --- 644KB
4 سوالات دکتری آزاد - فیزیک دریا سال 86 30,000 ریال --- 752KB
5 سوالات دکتری آزاد - فیزیک دریا سال 94 30,000 ریال --- 802KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 30532 - زیست شناسی دریا - جانواران دریا

1 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا 80 30,000 ریال --- 411KB
2 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 81 30,000 ریال --- 564KB
3 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 82 30,000 ریال --- 546KB
4 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 83 30,000 ریال --- 438KB
5 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 84 30,000 ریال --- 1.14MB
6 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 87 30,000 ریال --- 529KB
7 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - جانواران دریا سال 94 30,000 ریال --- 771KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 30531 - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

1 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا سال 88 30,000 ریال --- 538KB
2 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا سال 89 30,000 ریال --- 504KB
3 سوالات دکتری آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا سال 94 30,000 ریال --- 801KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 30405-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی

1 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال83 30,000 ریال --- 516KB
2 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 84 30,000 ریال --- 960KB
3 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 85 30,000 ریال --- 782KB
4 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 86 30,000 ریال --- 651KB
5 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 87 30,000 ریال --- 784KB
6 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 88 30,000 ریال --- 665KB
7 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 89 30,000 ریال --- 637KB
8 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 90 30,000 ریال --- 309KB
9 نمونه سوالات دکتری آزاد-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی سال 94 30,000 ریال --- 980KB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 
<      1   2   3   4   5   >>   >