بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 130
کل بازدیدها: 1880345 سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات

سوالات ارشد آزاد - 20321 -زبان و ادبیات فرانسه - ادبی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات کارشناسی ارشد آزاد-زبان و ادبیات فرانسه - ادبی سال90 20,000 ریال --- 914KB
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان فرانسه -ادبی سال 93 30,000 ریال --- 1.39MB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 20311 -زبان و ادبیات انگلیسی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی سال88 20,000 ریال --- 1.61MB
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی سال90 20,000 ریال --- 1.16MB
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی سال91 20,000 ریال --- 1.22MB
4 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی سال92 20,000 ریال --- 1.84MB
5 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی سال 93 30,000 ریال --- 1.87MB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات ارشد آزاد - 20205 - زبان و ادبیات عرب

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات عرب سال1390 20,000 ریال --- 1.07MB
2 سوالات ارشد آزاد - زبان و ادبیات عرب سال91 20,000 ریال --- 366KB
3 سوالات ارشد آزاد - زبان و ادبیات عرب سال92 20,000 ریال --- 1.19MB
4 سوالات ارشد آزاد - زبان و ادبیات عرب سال 93 30,000 ریال --- 573KB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50588 - محیط زیست - تنوع زیستی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 محیط زیست - تنوع زیستی سال 94 30,000 ریال --- 690KB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 50227 - مهندسی ابیاری-سازه های آبی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 81 30,000 ریال --- 878KB
2 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 82 30,000 ریال --- 803KB
3 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 83 30,000 ریال --- 956KB
4 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 84 30,000 ریال --- 925KB
5 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 85 30,000 ریال --- 872KB
6 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 86 30,000 ریال --- 694KB
7 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 87 30,000 ریال --- 604KB
8 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 88 30,000 ریال --- 842KB
9 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 89 30,000 ریال --- 756KB
10 سوالات دکتری آزاد - مهندسی ابیاری-سازه های آبی سال 94 30,000 ریال --- 1.13MB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 21212-مدیریت آموزشی

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 82 30,000 ریال --- 1.66MB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 83 30,000 ریال --- 994KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 84 30,000 ریال --- 644KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 85 30,000 ریال --- 916KB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 86 30,000 ریال --- 849KB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 87 30,000 ریال --- 550KB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 88 30,000 ریال --- 602KB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 89 30,000 ریال --- 474KB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 90 30,000 ریال --- 1000KB
10 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت آموزشی سال 94 30,000 ریال --- 916KB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 21211 - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 81 30,000 ریال --- 1.57MB
2 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 82 30,000 ریال --- 733KB
3 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 83 30,000 ریال --- 918KB
4 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 84 30,000 ریال --- 1.42MB
5 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 85 30,000 ریال --- 1.08MB
6 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 86 30,000 ریال --- 1.26MB
7 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 88 30,000 ریال --- 1.56MB
8 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 89 30,000 ریال --- 1.29MB
9 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی سال 90 30,000 ریال --- 1.9MB
10 دفترچه سوالات دکتری آزاد-مدیریت صنعتی -مدیریت تولید و عملیات سال 94 30,000 ریال --- 830KB

نوشته شده در تاریخ جمعه 93/12/15 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 41201 - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای

ردیف نام فایل عنوان قیمت جزییات حجم فایل دریافت
1 دفترچه سوالات دکتری آزاد -مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای سال 94 30,000 ریال --- 1.63MB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 40818 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی

1 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 82 30,000 ریال --- 1.63MB
2 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 83 30,000 ریال --- 2.04MB
3 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 84 30,000 ریال --- 1.17MB
4 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 85 30,000 ریال --- 1020KB
5 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 86 30,000 ریال --- 1.81MB
6 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 87 30,000 ریال --- 1.31MB
7 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 88 30,000 ریال --- 952KB
8 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 89 30,000 ریال --- 1.23MB
9 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی سال 94 30,000 ریال --- 1.12MB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 

سوالات دکتری آزاد - 40803 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

1 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 82 30,000 ریال --- 1.17MB
2 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 83 30,000 ریال --- 1.47MB
3 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 84 30,000 ریال --- 1.31MB
4 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 85 30,000 ریال --- 1.14MB
5 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 86 30,000 ریال --- 1.25MB
6 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 87 30,000 ریال --- 1.21MB
7 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 88 30,000 ریال --- 2.03MB
8 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 89 30,000 ریال --- 1.16MB
9 سوالات دکتری آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی سال 94 30,000 ریال --- 1.41MB

نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 93/12/14 توسط 
<      1   2   3   4   5   >>   >