بازدید امروز: 51
بازدید دیروز: 80
کل بازدیدها: 1866601 سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ارشد آزاد،سوالات دکتری،سوالات بهداشت،سوالات سراسری،سوالات

 

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال85 20,000 ریال --- 419KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال 86 20,000 ریال --- 607KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال87 20,000 ریال --- 606KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال88 20,000 ریال --- 332KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال89 20,000 ریال --- 1.03MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال 90 20,000 ریال --- 1.21MB
7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال91 20,000 ریال --- 708KB
8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5051- صنایع غذایی سال92 20,000 ریال --- 949KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال85 20,000 ریال --- 389KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال 86 20,000 ریال --- 443KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال87 20,000 ریال --- 561KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال88 20,000 ریال --- 308KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال89 20,000 ریال --- 962KB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال 90 20,000 ریال --- 1.19MB
7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال91 20,000 ریال --- 682KB
8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی سال92 20,000 ریال --- 910KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5049- گل و گیاه زینتی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال85 20,000 ریال --- 284KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال87 20,000 ریال --- 420KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال88 20,000 ریال --- 266KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال89 20,000 ریال --- 956KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال 90 20,000 ریال --- 1.07MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گل و گیاه زینتی سال91 20,000 ریال --- 651KB
7 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5049- گل و گیاه زینتی سال92 20,000 ریال --- 840KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال85 20,000 ریال --- 343KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال 86 20,000 ریال --- 407KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال87 20,000 ریال --- 423KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال88 20,000 ریال --- 271KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال89 20,000 ریال --- 920KB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال 90 20,000 ریال --- 1.06MB
7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال91 20,000 ریال --- 656KB
8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی سال92 20,000 ریال --- 870KB
9 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی سال 93 30,000 ریال --- 1.31MB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5047- پرورش زنبور عسل

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال85 20,000 ریال --- 294KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال87 20,000 ریال --- 428KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال88 20,000 ریال --- 330KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال89 20,000 ریال --- 930KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال 90 20,000 ریال --- 1.06MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- پرورش زنبور عسل سال91 20,000 ریال --- 645KB
7 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5047- پرورش زنبور عسل سال92 20,000 ریال --- 845KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5046- آبزیان

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال85 20,000 ریال --- 312KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال87 20,000 ریال --- 493KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال88 20,000 ریال --- 306KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال89 20,000 ریال --- 888KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال 90 20,000 ریال --- 1.07MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- آبزیان سال91 20,000 ریال --- 651KB
7 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5046- آبزیان سال92 20,000 ریال --- 836KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال89 20,000 ریال --- 906KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال 90 20,000 ریال --- 1.06MB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال91 20,000 ریال --- 634KB
4 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی سال92 20,000 ریال --- 843KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5044- گاوداری صنعتی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال85 20,000 ریال --- 270KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال87 20,000 ریال --- 410KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال88 20,000 ریال --- 280KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال89 20,000 ریال --- 925KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال 90 20,000 ریال --- 1.05MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- گاوداری صنعتی سال91 20,000 ریال --- 651KB
7 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5044- گاوداری صنعتی سال92 20,000 ریال --- 864KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5043- امور دامی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال85 20,000 ریال --- 281KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال 86 20,000 ریال --- 372KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال87 20,000 ریال --- 484KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال88 20,000 ریال --- 271KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال89 20,000 ریال --- 961KB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال 90 20,000 ریال --- 1.05MB
7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور دامی سال91 20,000 ریال --- 650KB
8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5043- امور دامی سال92 20,000 ریال --- 861KB

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 93/12/13 توسط 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5042- قلم زنی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال85 20,000 ریال --- 441KB
2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال87 20,000 ریال --- 512KB
3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال88 20,000 ریال --- 299KB
4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال89 20,000 ریال --- 968KB
5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال 90 20,000 ریال --- 1.16MB
6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- قلم زنی سال91 20,000 ریال --- 663KB
7 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5042- قلم زنی سال92 20,000 ریال --- 900KB

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 93/12/12 توسط 
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >